Privacybeleid gemeente Etten-Leur

U heeft er recht op dat de gemeente Etten-Leur zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (25 mei 2018) en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie personen, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, of telefonisch.
Denk aan:

 • naam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Waarom is dat nodig?

De gemeente heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag voor bijvoorbeeld een vergunning, jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van een nieuwsbrief
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om iets bij u af te leveren
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Gemeente  Etten-Leur heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in het register van verwerkingen van de gemeente Etten-Leur  In dit register beschrijft de gemeente welke persoonsgegevens zij verwerkt en voor welke doeleinden.

Hoe lang we gegevens bewaren

Gemeente  Etten-Leur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen met anderen

Gemeente Etten-Leur zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer dit gebeurt met uw toestemming, of een andere wettelijke grondslag van toepassing is. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Etten-Leur blijft namelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Etten-Leur,  via FG@Etten-Leur.nl of via Gemeente Etten-Leur, Postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming.

Beveiliging

Gemeente Etten-Leur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Denkt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via het algemene nummer 14 076 of via FG@Etten-Leur.nl

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Etten-Leur kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Etten-Leur, via het algemene nummer 14 076 of via FG@Etten-Leur.nl

© 2022 Gemeente Etten-Leur